להזמנת סיור במרכז ההנצחה
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

*שדות חובה טלפון לבירורים: 04-9116486
אישור לסיור או אופציות חלופיות, יתקבלו במייל
עמותת הכומתות הירוקות
maintitle-logo

2018 אסיפה כללית שנתית של העמותה

07.08.2018 | אסיפה כללית של עמותת הכומתות הירוקות

111

הנדון : זימון לאסיפה הכללית השנתית של העמותה ולבחירות לוועד

 

סימוכין : חוק העמותות, התש"ם – 1980

1. הנך מוזמן/ת לאסיפה הכללית השנתית של העמותה ולבחירות לוועד שיערכו בבית מורשת והנצחה מג"ב (באנדרטה) , סמוך לצומת משמר הגבול , ביום ג' 7.8.2018 החל משעה 09:00 .

 

2. הודעות זימון לכל חברי העמותה פורסמו בעיתונים ידיעות אחרונות וישראל היום בתאריך 26.6.2018 עפ"י תקנון העמותה . בנוסף, מפורסם באתר האינטרנט של העמותה דף זה וקטעים מתקנון העמותה הנוגעים לבחירות לוועד העמותה ואופן הגשת מועמדות להיבחר .

 

3. סדר היום :

 

09:00 מפגש חברים כיבוד קל ובחירות לוועד העמותה

 

11:00 האסיפה הכללית :

-   סקירת פעילות העמותה בשנת 2017

-   הצגת הדו"חות הכספיים ליום 31.12.2017 ואישורם

-   הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2017

-   הצגת דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2017 ואישורו

-   הצגת תוכניות והצעת תקציב לשנת 2018 ואישורם

-   אישור המשך העסקתו של רואה החשבון

-   בחירת ועדת ביקורת

-   דיון כללי

-   שינוי בתקנון העמותה בסעיף "מטרות העמותה" . נדון בתוספת סעיף לתקנון העמותה : "אחזקת אתר ההנצחה והנצחת חללי החייל ביחד עם משטרת ישראל" .

 

13:30   ארוחת צהריים - במזנון

 

   4. נודה להשתתפותך הפעילה .

 

בברכה ,

אבי גיטלי

מזכיר וגזבר העמותה

 

 

 

רצ"ב - מסמך בנושא בחירות לועד העמותה מתוך התקנון

עמותה רשומה מס'  580105922

                                    (חוק העמותות, תש"מ – 1980)

                                                       

                                      ת ק נ ו ן   ה ע מ ו ת ה

                                         אושר באוקטובר 2016

שם העמותה:      עמותת הכומתות הירוקות.

מען העמותה:     בית מורשת והנצחה מג"ב

                           צומת משמר הגבול (ליד קיבוץ ברקאי)

                           ת.ד.  1758 , פרדס-חנה , מיקוד  -   3711701.

להלן כל הסעיפים הנוגעים לנושא הבחירות לוועד העמותה מתוך תקנון העמותה שאושר ע"י רשם העמותות בתאריך  6.10.2016 , ומפורסם לעיונכם לקראת הבחירות לוועד העמותה שיערכו בתאריך  7.8.2018 בין השעות 09:00 עד 11:00 בבית מורשת והנצחה מג"ב .

ההודעה על קיום הבחירות לוועד העמותה פורסמו עפ"י התקנון בעיתונים ידיעות אחרונות וישראל היום בתאריך  26.6.2018 .

את טופס הבקשה להגשת מועמדות להיבחר לוועד העמותה יש לשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה עד 10 ימים לפני מועד הבחירות למזכיר וגזבר העמותה כדלהלן : גיטלי אבי, פינסקר  61/2 חיפה . מיקוד 3271204 . נייד 050-7560413 .

וועד העמותה

א.    ועד העמותה ימנה 11 חברים .

ב.     הועד יכהן מהיבחרו באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש. חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

ג.       חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד. חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

ד.     נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.

ה.    חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא את מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ו.       הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

ז.      החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה. החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

ח.    הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. הפרוטוקול יפרט את שמות המשתתפים, הנושאים לדיון וההחלטות שהתקבלו. הפרוטוקול יאושר בחתימת ידו של ראש הועד.

ט.    הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבן חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. החתימה בשם העמותה תהיה תמיד בצירוף חותמת העמותה.

י.       ועד העמותה יהא רשאי להשתמש בכל הסמכויות הכוחות והזכויות  של העמותה, ובכוחו הזכות לרכוש, להעביר, להחכיר, לשעבד ולמשכן מקרקעין לטובת העמותה.

יא.ישיבתו הראשונה של הוועד לאחר הבחירות, תיערך ותנוהל ע"י יו"ר ועדת הבחירות. בישיבה  זו  יבחרו חברי הועד את ראש וועד העמותה מתוך רשימת חברי הוועד הנבחרים. ראש וועד העמותה, ייקרא גם יושב ראש העמותה.

יב.  לאחר בחירת ראש וועד העמותה, ייבחרו בעלי התפקידים השונים בוועד: 

               1).  סגן ראש וועד העמותה וממלא מקומו.

2).  מזכיר וגזבר העמותה.

יג.    הבחירות לתפקידים השונים, כאמור בסעיפים יא-יב לעיל, יהיו אישיות וחשאיות.

יד.  ראש וועד העמותה רשאי להיבחר לשלוש קדנציות לכל היותר.

טו.העמותה תנהל פנקס חברי הועד ותרשום בו שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

בחירות לוועד העמותה

7.      הבחירות לוועד העמותה תתקיימנה אחת ל – 4 שנים, אך בכל מקרה ימשיך הוועד לכהן בתפקידו עד לקיום בחירות חדשות לוועד. הבחירות תהיינה כלליות, אישיות וחשאיות. לכל חבר בעמותה יהיה קול אחד בבחירות. 

8.      חבר בעמותה זכאי להשתתף בבחירות לוועד העמותה, ובלבד שהינו חבר בעמותה לפחות 3 חודשים לפני פרסום ההודעה על מועד הבחירות, וכן עמד בתשלום מלוא דמי החבר המוטלים עליו.

9.      חבר בעמותה זכאי להיבחר לכל אחד מתפקידי הוועד, ובלבד שהינו חבר העמותה לפחות 30 חודש לפני פרסום ההודעה על מועד הבחירות, וכן עמד בתשלום מלוא דמי החבר המוטלים עליו.

10.  מועמד המבקש להיבחר לוועד העמותה, יודיע לעמותה על רצונו זה בכתב ובחתימת ידו. ההודעה תיעשה בדואר רשום + אישור מסירה, בהתאם לפרסום בעיתונות, כאמור בסע' 46 להלן.    

             

11.  הודעה על המועד, המקום ויתר הפרטים לקיום הבחירות תפורסם ע"י מזכירות העמותה לפחות 30 יום מראש בשני עיתונים יומיים. הגשת מועמדות להיבחר לוועד, כאמור לעיל, תיעשה עד ולא יאוחר מ – 10 ימים לפני מועד הבחירות (דוגמת מודעת פרסום  -  נספח "ב").

שיטת הבחירות:

12.  המזכירות תכין רשימה של כל המועמדים לפי סדר אלף-בית של שמות המשפחה של המועמדים (להלן: "רשימת המועמדים").          

13.  כל בוחר יסמן מספר מועמדים ברשימת המועמדים, כמספר חברי הוועד שנקבעו באסיפה הכללית.

14.  המועמדים, כמספר חברי הוועד שנקבעו באסיפה הכללית, שיקבלו את מספר המצביעים הגדול ביותר, הם יהיו וועד העמותה הנבחר.

15.     א. מועמד מקרב המשפחות השכולות, אשר לא נבחר לוועד העמותה   כאמורבסעיף 49 לעיל , ואשר מבין המועמדים מקרב המשפחות השכולות

        קיבל  את  מרבית  קולות  הבוחרים , במקרה  כזה  הוא  ייחשב  כמי שנבחר כחבר הוועד במקום ה – 11 .

               ב. מועמד  מקרב  הנכים , אשר  לא  נבחר  לוועד העמותה כאמור בסע' 49 לעיל , ואשר מבין המועמדים מקרב הנכים קיבל את מרבית קולות

הבוחרים , במקרה  כזה  הוא  ייחשב כמי שנבחר כחבר הוועד במקום ה – 11 

              ג.  היה  ושני  המועמדים  הנ"ל  כאחד , לא  נבחרו לוועד העמותה כאמור בסע' 49 לעיל , במקרה כזה הם ייחשבו כמי שנבחרו לוועד העמותה במקומות ה – 10  וה – 11 . המועמד  מבין  שניהם  שקיבל  את  מירב הקולות, יוצב במקום ה – 10 .

16.  היה ושני המועמדים האחרונים יזכו באותו מספר מצביעים,  במקרה כזה שני מועמדים אלה ייבחרו לוועד העמותה. במקרה כזה, מספר חברי הוועד יהיה כמספר חברי הוועד כפי שנקבע באסיפה הכללית, ועוד אחד.

ועדת הבחירות 

17.הבחירות לוועד העמותה ינוהלו ע"י ועדת בחירות, שתהיה מורכבת מיו"ר ועוד 2 חברי וועדה.

18.  ליו"ר ועדת הבחירות ימונה עו"ד או רו"ח, שאינם חברים בעמותה ושאין להם תפקיד בעמותה.  שני חברי הוועדה האחרים, יכול שיהיו חברי העמותה שאינם   מתמודדים בבחירות.

 

הכנות ליום הבחירות

19.מזכיר העמותה יערוך את ההכנות המתאימות לקיום הבחירות, כגון:

א.     פרסום בשני עיתונים יומיים בעניין מועד הבחירות, מקום קיום הבחירות, שיטת הבחירות, וכן פרטים חיוניים לידיעת הבוחרים והמועמדים להיבחר.

ב.     הכנת רשימת מועמדים לועדת הבחירות, לאישור הוועד.

ג.       הכנת מקום מתאים לקיום הבחירות כולל תיבת קלפי.

ד.      רשימה עדכנית של הבוחרים.

ה.     טופסי הצבעה .

ו.       טבלת עזר עבור ועדת הבחירות לספירת קולות המצביעים .

                          נספח ב' – נוסח הודעה בעיתון על קיום הבחירות

                  עמותת הכומתות הירוקות   (ע.ר)

               הודעה על קיום בחירות לוועד העמותה

הבחירות לוועד העמותה תתקיימנה ביום ............ תאריך ..........................

בין השעות  ............  עד ..............

בבית מורשת והנצחה של משמר-הגבול, הסמוך לצומת משמר הגבול .

מועמד המבקש להיבחר לוועד העמותה, ישלח בקשה בכתב ובחתימת ידו, בדואר רשום עם אישור מסירה , עד 10 ימים לפני מועד הבחירות .

הבחירות תהיינה כלליות, אישיות וחשאיות .

חבר בעמותה זכאי להשתתף בבחירות לוועד העמותה ובלבד שהינו חבר בעמותה לפחות 3 חודשים לפני פרסום מודעה זו .

חבר בעמותה זכאי להיבחר לוועד העמותה ובלבד שהינו חבר בעמותה לפחות 30 חודש לפני פרסום מודעה זו .

את הבקשות להיבחר לוועד העמותה יש לשלוח לכתובת : ................................................

הבהרות נוספות ניתן לקבל ממזכיר העמותה בטלפון : ......................................

                                                                                                  מזכיר העמותה

 

להלן המודעה שהתפרסמה בעיתונים ידיעות אחרונות וישראל היום בתאריך 26.6.2018

ע מ ו ת ת        ה כ ו מ ת ו ת      ה י ר ו ק ו ת    (ע.ר)

עמותה  מס'   580105922 .   אתר האינטרנט www.greenberets.co.il

הודעה על קיום בחירות לוועד העמותה ואסיפה כללית

בחירות לוועד העמותה ואסיפה כללית יערכו ביום ג'  7.8.2018   בבית מורשת והנצחה מג"ב, סמוך לצומת משמר הגבול . בחירות לוועד בין השעות  09:00 עד 11:00 .  

                                             האסיפה הכללית בין השעות  11:00 עד 13:30 .

הבחירות תהיינה כלליות, אישיות וחשאיות . חבר בעמותה זכאי להשתתף בבחירות לוועד העמותה ובלבד שהינו חבר בעמותה לפחות 3 חודשים לפני פרסום מודעה זו . חבר בעמותה זכאי להיבחר לוועד העמותה ובלבד שהינו חבר בעמותה לפחות 30 חודש לפני פרסום מודעה זו . מועמד המבקש להיבחר לוועד העמותה, ישלח בקשה בכתב ובחתימת ידו, בדואר רשום עם אישור מסירה , עד 10 ימים לפני מועד הבחירות לאבי גיטלי , פינסקר  61/2 חיפה . מיקוד 3271204 . תקנון הבחירות באתר האינטרנט של העמותה .

סדר היום לאסיפה – סיכום פעילות ואישור דוחות כספיים לשנת 2017 .

                            הצגת הדוח המילולי לשנת 2017 .

                            הצגת דוח ועדת הביקורת לשנת 2017 ואישורו .

                            הצגת יעדים,תוכניות והצעת תקציב לשנת 2018 ואישורם .

                            בחירת ועדת ביקורת ומינוי רואה חשבון . שונות .

                            שינוי בתקנון העמותה בסעיף מטרות העמותה – תחזוקת האתר .

חצי שעה לאחר המועד שנקבע, תיערך האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא .

הבהרות נוספות ניתן לקבל ממזכיר וגזבר העמותה בטלפון : 050-7560413  

                                                                     אבי גיטלי - מזכיר וגזבר העמותה