להזמנת סיור במרכז ההנצחה
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

*שדות חובה טלפון לבירורים: 04-9116486
אישור לסיור או אופציות חלופיות, יתקבלו במייל
עמותת הכומתות הירוקות
maintitle-logo

תקנון העמותה

עמותה רשומה מס'  580105922       (חוק העמותות, תש"מ – 1980)

ת ק נ ו ן   ה ע מ ו ת ה

                                       

שם העמותה:      עמותת הכומתות הירוקות.

 

מען העמותה:     בית מורשת והנצחה מג"ב

                           צומת משמר הגבול (ליד קיבוץ ברקאי)

                           ת.ד.  1758 , פרדס-חנה , מיקוד  -   3711701.

הגדרות:

1.  החוק/חוק העמותות

     חוק העמותות, תש"ם – 1980.

2.  החייל

     חיל משמר-הגבול של משטרת-ישראל.

3.  האסיפה הכללית

     כלל חברי העמותה. מעמדה וסמכויותיה  -  עפ"י חוק העמותות ותקנון זה.

4.  ועד העמותה

      הגוף המבצע של העמותה. מעמדו וסמכויותיו  -  עפ"י חוק העמותות ותקנון זה.

5.  ועדת הביקורת

     הגוף המבקר של העמותה.  מעמדה וסמכויותיה  -  עפ"י  חוק  העמותות  ותקנון  זה.

     בכל מקום בתקנון הכתוב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך. השימוש בלשון

     זכר נעשה לשם הנוחות בלבד.

 

מטרות העמותה:

6. מטרת העמותה היא לאגד את לוחמי הכומתות הירוקות לדורותיהם על-מנת לפעול למען:

א. קיום וטיפוח קשר חברתי ותרבותי בין הלוחמים לדורותיהם.

ב. תיעוד, שימור וטיפוח מורשת הקרב של מג"ב והקנייתה ללוחמי מג"ב, בדגש על לוחמי מג"ב בשירות חובה.

ג. עזרה בחומר וברוח, במסגרת אפשרויות העמותה, לחבריה, ללוחמי מג"ב בשירות חובה, למשפחות הנופלים ולחיל עצמו.

ד. אחזקת אתר ההנצחה והנצחת חללי החייל ביחד עם משטרת ישראל .

 

פעילות העמותה:

7. ליזום, לקיים ולטפח מפעלים לקידום  השגת המטרות דלעיל, כולל בין השאר ע"י

א. מפגשים בין חברי העמותה.

ב. הוצאת כתבי עת, ספר מג"ב.

ג. הקמת מפעלי הנצחה – בית חינוך מג"ב .

ד. מפעלי התרמה ואיסוף כספים, השקעתם וניהולם על-ידי העמותה ושימוש בהם למען המטרות דלעיל, כולן או חלקן.

 

חברות בעמותה

8. אלה הזכאים להתקבל כחברי העמותה:

א. כל אדם ששירת בעבר או משרת בהווה בחייל .

ב. שארי בשר של מי ששירתו או משרתים במסגרת בחייל .

ג. אזרחים המוקירים את החייל ופועלו .

9. המעוניין להיות חבר בעמותה, יגיש לוועד העמותה בקשה בנוסח הקבוע בנספח "א" לתקנון זה, או בנוסח כפי שיקבע מעת לעת על-ידי העמותה .

10. ועד העמותה ידון ויחליט בבקשה. החלטת הועד תימסר למבקש בהקדם לאחר קבלת ההחלטה.

11. עותק מכל בקשה וההחלטה בגינה, תישמר במזכירות העמותה. המבקש יהא רשאי לקבל עותק מבקשתו ומהחלטת הוועד בבקשתו.

12. העמותה תנהל פנקס חברים ותרשום בו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

13.  החברות בעמותה תיפסק:

א. במות החבר .

ב. 30 יום לאחר מתן הודעה בכתב ע"י החבר למזכירות העמותה, בדבר הפסקת חברותו.

ג. בהוצאת החבר מן העמותה בהתאם להוראות תקנון זה.

14. האסיפה הכללית של העמותה רשאית, לפי הצעת הוועד, להפסיק את חברותו של חבר בעמותה באחד מן המקרים הבאים:

א. החבר לא שילם דמי חבר עד סוף שנת הכספים ולאחר שעברו 30 יום ממועד הודעת אזהרה, שנשלחה אליו בדואר רשום.

ב. החבר פועל בניגוד ו/או לא ממלא אחר הוראות תקנון זה, ו/או לא ממלא אחר החלטותיהם של הגופים המוסמכים של העמותה.

ג. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

ד. החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

15. לא תחליט האסיפה הכללית של העמותה על הפסקת חברותו של חבר  בעמותה אלא לאחר שניתנה לחבר הודעה כנ"ל של 15 ימים מראש ולאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו כנגד הפסקת חברותו בעמותה .

16. הופסקה חברותו של חבר בעמותה, תיפסק אוטומטית חברותו בכל מוסדות העמותה .

 

חובות החברים וזכויותיהם:

17. על החבר בעמותה למלא אחר הוראות תקנות העמותה ואחר  החלטות מוסדות העמותה.

18.חבר בעמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של העמותה וכן זכאי הוא לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.

19. חבר בעמותה חייב לשלם לקופת העמותה דמי חבר בשיעורים ובתנאים שיוטלו עליו על ידי העמותה, אם יוטלו.

20. חבר בעמותה חייב לסייע לעמותה או למוסדותיה לקידום מטרות העמותה והגשמתן.

21. אין החבר בעמותה רשאי להעביר לאחר את זכויותיו הנובעות מחברותו בעמותה,   כולן או מקצתן.

22. הפסקת חברותו של חבר בעמותה אינה פוטרת אותו ממילוי התחייבות כלשהי אשר נטל על עצמו או אשר הוטלה עליו טרם הפסקת חברותו בעמותה.

 

הכנסות העמותה:

23.  העמותה תהא רשאית לאשר ולקבל החלטות כדלהלן:

א. להטיל ולגבות דמי חבר ומיסים בשיעורים ובתנאים ולתקופה אשר יקבעו ע"י מוסדות העמותה.

ב. לקבל תמיכות, תרומות, מתנות, מענקים, תשלומים, עזבונות וכספים מגופים משפטיים או יחידים במדינת ישראל ו/או מחוצה לה.

ג. העמותה תשתמש בהכנסותיה ובנכסיה אך ורק לשם קידום ומימון הפעולות הכרוכות בהגשמת מטרותיה וביצוע פעולותיה ושום חלק מנכסיה לא ישולם ולא יועבר לחברי העמותה בתור רווח מכל סוג שהוא, ובתנאי כי שום דבר האמור בסעיף זה לא ימנע תשלום בתום לב לכיסוי הוצאות העמותה או מי מבעלי התפקידים בה.

ד. לשלם שכר לחבר העמותה תמורת שרות לטובת העמותה בתנאי כי תשלום השכר האמור אושר מראש ע"י וועד העמותה.

ה. לשאת בהוצאות שונות של חבר העמותה שנגרמו לו תוך כדי / או בקשר לטיפולו בעסקי או עניני העמותה

ו. לחבר בעמותה, יורשיו, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו לא תהא כל זכות או חלק ברכוש העמותה, קרנותיה או הכנסותיה.

ז. חבר העמותה שחברותו נפסקה מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לקבל שום חלק מרכוש העמותה או קרנותיה ו/או להחזרת תרומות או תשלומים אחרים אשר שילם לעמותה.

ח. לא יהא חבר העמותה זכאי לשום חלק מרכוש העמותה או קרנותיה במקרה של פירוק העמותה או חיסול ענייניה.

 

מוסדות העמותה

24.  אסיפה כללית

א. המוסד העליון של העמותה היא האסיפה הכללית של כל חברי העמותה שתתכנס לפחות אחת לשנה.

ב. האסיפה הכללית תקבע את דרכי פעולתה ומדיניותה של העמותה,     תאשר את תקציבה השנתי, תבחר את ועד העמותה ותמלא אחר  כל התפקידים והסמכויות שיוחדו לה בחוק ובתקנון זה.

ג. הוועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת/הגוף המבקר או עשירית מכלל חברי העמותה.

ד. הודעה על כינוסה של האסיפה הכללית תיעשה באחת משתי אלה:

      1). תישלח הודעה לכל חברי העמותה, בדואר רגיל, לפחות שבעה

             ימים לפני כינוסה של האסיפה הכללית וכל הודעה שתשוגר

             כאמור תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  72  שעות מזמן

             מסירתה בדואר.

      2). תפורסם הודעה לפחות בשני עיתונים יומיים, אשר תפרט את היום           

             והשעה של האסיפה הכללית, וכן סדר יום והנושאים שיעמדו על הפרק

             לדיון.

ה.     לאסיפה הכללית יימסר דין וחשבון על פעולות מוסדות העמותה.

ו. יושב ראש העמותה או מי שייבחר ע"י האסיפה הכללית, יהיה   יושב ראש האסיפה הכללית. מזכיר העמותה או מי שייבחר ע"י האסיפה הכללית, יהיה מזכיר האסיפה הכללית.

ז. מניינה החוקי של האסיפה הכללית הוא רוב חברי העמותה . והיה אם לא יהיה מניין חוקי במועד ובשעה שנקבעו לפתיחת האסיפה, ידחה יו"ר האסיפה את פתיחת האסיפה הכללית לחצי שעה ולאחריה ייחשב מניין האסיפה הכללית לחוקי בכל מספר משתתפים שהוא.

ח. הזכאים להשתתף באספות הכלליות של העמותה ולהצביע בהן, הם        חברי העמותה, אולם הוועד רשאי להזמין להשתתף באסיפה הכללית, ללא זכות הצבעה אישי צבור, נציגי מוסדות ואישים אחרים אשר לדעת הוועד השתתפותם תתרום לקידום פעולותיה של העמותה.

ט. לכל אחד מחברי העמותה המשתתף בפועל באסיפה הכללית וזכאי להצביע, יהיה קול אחד.

י. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב דעות רגיל של חברי העמותה המשתתפים בפועל באסיפה. היו הדעות שקולות – תכריע דעתו של יושב ראש האסיפה הכללית.

יא. יושב ראש האסיפה רשאי, בהסכמת רוב חברי העמותה המשתתפים בפועל באסיפה, לדחות את המשך קיום האסיפה למועד אחר ויהיה חייב לעשות כן אם נדרש לעשות זאת על ידי רוב המשתתפים בפועל באסיפה והזכאים להצביע בה.

יב. ההצבעה באסיפה הכללית תהא בהרמת ידיים, אולם אם תידרש הצבעה חשאית על ידי שליש מהמשתתפים בפועל באסיפה הכללית תיערך הצבעה חשאית.

יג. מזכיר האסיפה הכללית ירשום פרוטוקול של האסיפה הכללית, כולל נושאים שעלו לדיון, החלטות שהתקבלו וכל עניין אחר בעל חשיבות שעלה במהלך האסיפה הכללית.

יד. פרוטוקול האסיפה הכללית יאושר וייחתם ע"י יו"ר ומזכיר האסיפה הכללית. הפרוטוקול יתויק ויישמר בתיק "פרוטוקולי האסיפה הכללית".

 

25.  וועד העמותה

א. ועד העמותה ימנה 11 חברים .

ב. הועד יכהן מהיבחרו באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש. חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

ג. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד. חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

ד. נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.

ה. חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא את מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ו. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

ז. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה. החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

ח. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. הפרוטוקול יפרט את שמות המשתתפים, הנושאים לדיון וההחלטות שהתקבלו. הפרוטוקול יאושר בחתימת ידו של ראש הועד.

ט. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבן חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. החתימה בשם העמותה תהיה תמיד בצירוף חותמת העמותה.

י. ועד העמותה יהא רשאי להשתמש בכל הסמכויות הכוחות והזכויות  של העמותה, ובכוחו הזכות לרכוש, להעביר, להחכיר, לשעבד ולמשכן מקרקעין לטובת העמותה.

יא.  ישיבתו הראשונה של הוועד לאחר הבחירות, תיערך ותנוהל ע"י יו"ר ועדת הבחירות. בישיבה  זו  יבחרו חברי הועד את ראש וועד העמותה מתוך רשימת חברי הוועד הנבחרים. ראש וועד העמותה, ייקרא גם יושב ראש העמותה.

יב.   לאחר בחירת ראש וועד העמותה, ייבחרו בעלי התפקידים השונים בוועד:

1).  סגן ראש וועד העמותה וממלא מקומו.

2).  מזכיר וגזבר העמותה.

יג.    הבחירות לתפקידים השונים, כאמור בסעיפים יא-יב לעיל, יהיו אישיות וחשאיות.

יד.   ראש וועד העמותה רשאי להיבחר לשלוש קדנציות לכל היותר.

טו.   העמותה תנהל פנקס חברי הועד ותרשום בו שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

 

26.  ועדת הביקורת

א.    ועדת הביקורת תיבחר באסיפה הכללית הרגילה. הוראות סע' 25 א' – ח' לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת. ועדת הביקורת תמנה יו"ר + 2 חברי ועדה.

ב.      תפקידי ועדת הביקורת:

1). לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה.

2).  לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון.

3).  לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד.

4).  להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה.

5). לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום  מטרותיה.

6).  לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה.

7).  להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

 

27.  רואה-חשבון

א.    על פי סע' 19 (ג) לחוק, העמותה חייבת במינוי רואה-חשבון, ויחולו עליה ההוראות הבאות:

 

1). רואה חשבון ייבחר באסיפה הכללית השנתית וישמש במשרתו עד האסיפה הכללית השנתית שלאחריה.

2). הדוח הכספי השנתי של העמותה יוגש ע"י הועד לאסיפה הכללית, כשהוא מבוקר בידי רואה החשבון.

3). רואה החשבון ישתתף בכל אסיפה כללית, שיוגשו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון, וימסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם החשבונות.

4). נתפנתה משרתו של רואה החשבון, רשאי הועד למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכללית הקרובה.

5). העמותה תקבע באסיפה הכללית את שכרו של רואה החשבון.אולם את שכרו של רואה החשבון שנתמנה עפ"י סע' 27 א' 4), רשאי לקבוע הועד.

 

 היועץ המשפטי

28. ימונה בישיבת הוועד הראשונה שלאחר הבחירות.

29. ישתתף בישיבות הוועד, אך לא תהא לו זכות הצבעה.

30. ייתן ייעוץ משפטי לעמותה, לחברי הוועד ולבעלי התפקידים בה בכל הקשור בענייני העמותה.

31. יכין הסכמים בהם העמותה תהיה צד, וכן ייצג העמותה כלפי כל גורם חיצוני בעניינים משפטיים של העמותה.

32. לפי המלצת היועץ המשפטי, עניינים משפטיים מורכבים, או כאלה הדורשים מומחיות מסוימת, יופנו לגורם חיצוני מתאים.

  

הנהלת חשבונות, הגשת מסמכים ועיון

33. העמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים בתוספת השנייה לחוק, לפי העניין.

34. כל חבר של הועד, של ועדת הביקורת או של הגוף המבקר וכן רואה חשבון שמונה לעמותה, רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר הועד ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידיו.

35. הועד יכין אחת לשנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן: "דו"ח כספי") בכל שנת מס, אשר יכלול פירוט מלא לפי הרשימה המופיעה בתוספת השנייה; הדו"ח הכספי יוגש לועדת הביקורת או לגוף המבקר לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה הכללית או במועד מוקדם יותר שנקבע לכך בתקנון ויובא בפני האסיפה הכללית, לאישורה.

36. הועד יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה לרבות פרטים בעניין תנאי דרישה; והכול, בין שהתשלומים או ההתחייבויות לתשלומים כאמור ניתנו למקבלי השכר כאמור ובין שניתנו לאחר עבורם או בשל העסקתם.

 

            לענין סעיף זה, "תשלומים" – סכומי כסף וכל דבר שהוא שווה כסף,

            הלוואות, ניירות ערך או זכויות אחרות וכן כל הטבה אחרת.

 

37. הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים למצבה ולנסיבותיה של העמותה, ויתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות המנוהלים כאמור בסעיף 13(א).

38. הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח, חתום בידי שנים מחברי הועד, ורשאי הרשם, להאריך את המועד להגשתם.

39. עמותה חייבת להגיש לרשם את המסמכים המקוריים הבאים או העתקיהם המאושרים כדין, חתומים בידי שניים מחברי הועד:

א.הודעה על שינוי מענה של העמותה, על בחירת חבר או מינוי חבר של הועד, של ועדת הבקורת או של הגוף המבקר, או על פקיעת כהונתם ועל מינוי רואה חשבון.

ב.פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה לפי סעיף 11 לחוק, או החלטת האסיפה הכללית או הועד בדבר הרשאים לחתום בשם העמותה.

ג.פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי אשר הובא בפניה - בצירוף הדו"ח הכספי והמלצת ועדת הבקורת או הגוף המבקר, ואם נתמנה רואה חשבון תצורף חוות דעתו על הדו"ח הכספי.

ד.הודעה על הגשת תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר הועד בתוקף תפקידו כחבר הועד; בהודעה יצויינו שמות הצדדים, בית המשפט שאליו הוגשה התובענה, העילה ומספר ההליך.

ה.הדו"ח הכספי כאמור בסעיף 34 לעיל.

40.  המסמכים המפורטים בסע' 39 א' עד ד' יוגשו תוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה או מיום האירוע.

 

שינוי התקנון

41.  כל שינוי, תוספת, תיקון בתקנות העמותה או החלפתן טעונים החלטה של האסיפה הכללית אשר תכונס במיוחד לצורך זה . החלטה כאמור תתקבל ברוב של  הנוכחים והזכאים להצביע באותה אסיפה.

 

בחירות לוועד העמותה

42.  הבחירות לוועד העמותה תתקיימנה אחת ל – 4 שנים, אך בכל מקרה ימשיך הוועד לכהן בתפקידו עד לקיום בחירות חדשות לוועד. הבחירות תהיינה כלליות, אישיות וחשאיות. לכל חבר בעמותה יהיה קול אחד בבחירות.

43.  חבר בעמותה זכאי להשתתף בבחירות לוועד העמותה, ובלבד שהינו חבר בעמותה לפחות 3 חודשים לפני פרסום ההודעה על מועד הבחירות, וכן עמד בתשלום מלוא דמי החבר המוטלים עליו.

44.  חבר בעמותה זכאי להיבחר לכל אחד מתפקידי הוועד, ובלבד שהינו חבר העמותה לפחות 30 חודש לפני פרסום ההודעה על מועד הבחירות, וכן עמד בתשלום מלוא דמי החבר המוטלים עליו.

45.  מועמד המבקש להיבחר לוועד העמותה, יודיע לעמותה על רצונו זה בכתב ובחתימת ידו. ההודעה תיעשה בדואר רשום + אישור מסירה, בהתאם לפרסום בעיתונות, כאמור בסע' 46 להלן.   

46.  הודעה על המועד, המקום ויתר הפרטים לקיום הבחירות תפורסם ע"י מזכירות העמותה לפחות 30 יום מראש בשני עיתונים יומיים. הגשת מועמדות להיבחר לוועד, כאמור לעיל, תיעשה עד ולא יאוחר מ – 10 ימים לפני מועד הבחירות (דוגמת מודעת פרסום  -  נספח "ב").

 

שיטת הבחירות:

47.  המזכירות תכין רשימה של כל המועמדים לפי סדר אלף-בית של שמות המשפחה של המועמדים (להלן: "רשימת המועמדים").         

48.  כל בוחר יסמן מספר מועמדים ברשימת המועמדים, כמספר חברי הוועד שנקבעו באסיפה הכללית.

49.  המועמדים, כמספר חברי הוועד שנקבעו באסיפה הכללית, שיקבלו את מספר המצביעים הגדול ביותר, הם יהיו וועד העמותה הנבחר.

50.     א. מועמד מקרב המשפחות השכולות, אשר לא נבחר לוועד העמותה כאמור

               בסעיף  49 לעיל , ואשר  מבין  המועמדים  מקרב המשפחות השכולות

               קיבל  את  מרבית  קולות  הבוחרים , במקרה  כזה  הוא  ייחשב  כמי

               שנבחר כחבר הוועד במקום ה – 11 .

 

         ב. מועמד  מקרב  הנכים , אשר  לא  נבחר  לועד העמותה כאמור בסע' 49

              לעיל , ואשר  מבין  המועמדים  מקרב  הנכים קיבל את מרבית קולות

             הבוחרים , במקרה  כזה  הוא  ייחשב כמי שנבחר כחבר הוועד במקום

             ה – 11 .

          ג.  היה  ושני  המועמדים  הנ"ל  כאחד , לא  נבחרו לוועד העמותה כאמור

               בסע' 49 לעיל , במקרה  כזה  הם  ייחשבו כמי שנבחרו לוועד העמותה

                במקומות ה – 10  וה – 11 . המועמד  מבין  שניהם  שקיבל  את  מירב

               הקולות, יוצב במקום ה – 10 .

51.  היה ושני המועמדים האחרונים יזכו באותו מספר מצביעים,  במקרה כזה שני מועמדים אלה ייבחרו לוועד העמותה. במקרה כזה, מספר חברי הוועד יהיה כמספר חברי הוועד כפי שנקבע באסיפה הכללית, ועוד אחד.

ועדת הבחירות

52. הבחירות לוועד העמותה ינוהלו ע"י ועדת בחירות, שתהיה מורכבת מיו"ר ועוד 2 חברי וועדה.

53.  ליו"ר ועדת הבחירות ימונה עו"ד או רו"ח, שאינם חברים בעמותה ושאין להם תפקיד בעמותה.  שני חברי הוועדה האחרים, יכול שיהיו חברי העמותה שאינם   מתמודדים בבחירות.

הכנות ליום הבחירות

54. מזכיר העמותה יערוך את ההכנות המתאימות לקיום הבחירות, כגון:

א. פרסום בשני עיתונים יומיים בעניין מועד הבחירות, מקום קיום הבחירות, שיטת הבחירות, וכן פרטים חיוניים לידיעת הבוחרים והמועמדים להיבחר.

ב. הכנת רשימת מועמדים לועדת הבחירות, לאישור הוועד.

ג. הכנת מקום מתאים לקיום הבחירות כולל תיבת קלפי.

ד. רשימה עדכנית של הבוחרים.

ה. טופסי הצבעה .

ו. טבלת עזר עבור ועדת הבחירות לספירת קולות המצביעים .

הקמת סניפים

55. העמותה רשאית להקים סניפים.

56. הבחירות לבעלי תפקידים בסניפים, תתקיימנה כפי שמתקיימות הבחירות לוועד העמותה, בשינויים המחויבים.

 

נספח א'

טופס בקשה להצטרפות כחבר בעמותה

אל ועד העמותה

 

אני החתום/ה מטה מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותת הכומתות הירוקות . מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ואני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות העמותה .

הנני נותן/ת הוראת קבע לנכות ממשכורתי/מחשבון הבנק שלי דמי חבר חודשיים כפי שייקבע ע"י מוסדות העמותה מעת לעת .

 

שם משפחה : ..............................

שם פרטי :    ...............................

מספר אישי : ...............................

מספר זהות : ................................

טלפון בבית : ...............................

טלפון נייד :  ................................

כתובת מלאה : .................................................  מיקוד : .....................

 

תאריך : .......................                                 חתימת המבקש/ת : ...........................

 

 

 

 

נספח ב'

נוסח הודעה בעיתון על קיום הבחירות

 

                  עמותת הכומתות הירוקות   (ע.ר)

 

               הודעה על קיום בחירות לוועד העמותה

 

הבחירות לוועד העמותה תתקיימנה ביום ............ תאריך ..........................

בין השעות  ............  עד ..............

בבית מורשת והנצחה של משמר-הגבול, הסמוך לצומת משמר הגבול .

מועמד המבקש להיבחר לוועד העמותה, ישלח בקשה בכתב ובחתימת ידו, בדואר רשום עם אישור מסירה , עד 10 ימים לפני מועד הבחירות .

הבחירות תהיינה כלליות, אישיות וחשאיות .

חבר בעמותה זכאי להשתתף בבחירות לוועד העמותה ובלבד שהינו חבר בעמותה לפחות 3 חודשים לפני פרסום מודעה זו .

חבר בעמותה זכאי להיבחר לוועד העמותה ובלבד שהינו חבר בעמותה לפחות 30 חודש לפני פרסום מודעה זו .

את הבקשות להיבחר לוועד העמותה יש לשלוח לכתובת : ................................................

הבהרות נוספות ניתן לקבל ממזכיר העמותה בטלפון : ......................................

 

                                                                                                  מזכיר העמותה

 

 

 

 

 

  • Click to enlarge image img1.jpg Click to open image! Click to open image!
  • Click to enlarge image img2.jpg Click to open image! Click to open image!
  • Click to enlarge image img3.jpg Click to open image! Click to open image!
  • Click to enlarge image img4.jpg Click to open image! Click to open image!
  •